סע (ת"א) 6882-06-10

 סע (ת"א) 6882-06-10  איגור ברכר נ' דוד קאופמן מיום 11/3/13

ביה"ד קבע עוד כי משלא הוכח כי ההסכם הקיבוצי בדבר הנהגת פנסיית יסוד בוטל כדין, לא ניתן לקבוע כי צו ההרחבה שהוצא על בסיסו בוטל אף הוא. עוד קבע כי גם אם הסכם קיבוצי זה איבד ממשמעותו המעשית עם חלוף הזמן, אין משמעות הדבר כי "בוטל", ולא ניתן להסיק על ביטולו מכללא כאשר יש לכך השלכות רוחב משמעותיות, לרבות ביחס לתוקפו; עוד קבע ביה"ד כי הסכם הקיבוצי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה לא בא להחליף במלואו את ההסכם הקיבוצי בדבר הנהגת פנסיית יסוד אלא להוסיף עליו. במצב זה, הגם שלא ניתן היה לבטח את העובד, שיוצג על-ידי משרדנו, בביטוח לפנסיית יסוד מאז הרפורמה בקרנות הפנסיה בשנת 1996, הוראה זו אינה יכולה לאיין את הזכאות לביטוח פנסיוני שנקבעה בצו הרחבה ועל המעסיק לפעול ל"ביצוע בקירוב" של הוראת צו ההרחבה