03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

הטרדה מינית:

בדיקה וייעוץ להתאמת העסק לדרישות חקיקה ופסיקה

החקיקה בנושא זו היא מאוד נוקשה כלפי המעסיק ומטילה חובות רבות כגון: פרסום נהלים מסוימים, קביעת דרכי טיפול, מינוי אחראי על הטרדה מינית בבית העסק, אופן בירור התלונות ועוד.משרדנו נותן שירותי ייעוץ מקיף בנושא התאמת העסק לדרישות החוק.

ייצוג בנושא אחריות מעסיקים על פי חוק הטרדה מינית

אנו נתקלים במצבים רבים בהם מעסיקים ידעו באופן כללי על קיומו של החוק אך לא היו מודעים לדקויות שבו ועמדו מול תביעות בסכומים גבוהים. עלולה להיות חשיפה לתביעות  גם לנושאי משרה בחברה שאינה עומדת בדרישות הדין ולכן ישנה חשיבות עליונה להכיר את רזי החוק והפסיקה.

בניית אתרים 2all