03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג בתביעות על רקע אפליה והפרות חוק שיווין הזדמנויות בעבודה:

ישנם לא מעט מקרים כאשר עובדים שכירים או מועמדים לעבודה מופלים לרעה עקב סיבות שונות כגון: מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים.החוק אוסר להפלות עובדים עקב סיבות אלה: בקבלה לעבודה, בקידום העבודה, בקביעת תנאי עבודה, הכשרה, או פיטורין.בתי דין מתייחסים בחומרה רבה לכל גילויי האפליה ופוסקים פיצויים כספיים גבוהים ככול שמוכח שאכן היתה אפליה כלפי עובד.

בניית אתרים 2all