03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג בהליכי משמעת בוועדות משמעת:

במקומות עבודה ציבוריים קיימת חשיבות רבה להכרת הזכויות של העובדים בנקיטת צעדי משמעת נגד בוועדות משמעת השונות באותם מקומות עבודה. החלטות של אותן ועדות עלולות להשפיע באופן דרמתי על כל העתיד התעסוקתי של אותו עובד ולכם קיימת חשיבות עליונה לדעת כיצד לנהוג במקרים אלו כדי לשמור על בטחון תעסוקתי עתידי.

ייצוג בהליכי משמעת בבית דין למשמעת לעובדי מדינה ורשויות מקומיות

עובדי מדינה, רשויות מקומיות וגופים ציבורים נוספים חשופים לעונשים שונים הכוללים קנסות, עיכובבדרגות ואף לפיטורים עקב הפרות משמעת במהלך עבודתם. ישנה חשיבות רבה לייצוג משפטי בהליך מורכב זה המתנהל בבית הדין למשמעת שבו קיימים סדרי דין וכללים שבחלקם הניכר מקביל לסדרי הדין בערכאות פליליות.

בניית אתרים 2all