03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

הטרדה מינית:

האחריות בגין הטרדה מינית מוטלת לא רק על  המטריד/ה אלא גם על המעסיק. הדין מתייחס בחומרה יתרה למעסיקים שאינם מקפידים על ביצוע הוראות החקיקה המיועדת למניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה. ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי בסוגיות שאותן חוק למניעת הטרדה מינית מסדיר על מנת לממש את כל הזכויות שהחוק מגן עליהן.

בניית אתרים 2all