03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

פיטורין נשים בהריון ולאחר לידה:

רובינו יודעים שלא ניתן לפטר אישה בהריון לאחר תקופת עבודה שקבועה בדין, אלא אם כן, ניתן היתר מאת הממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה. יחד עם זאת, נשים אינן מודעות לחשיבות הליך בחינתהבקשה להיתר ויכולת שלהן להשפיע על תוצאות בירור הבקשה. כל אישה בהריון המועמדת לפיטורים צריכה לדעת שיש לה אפשרות להשפיע על תוצאות בירור הבקשה בפני הממונה על עבודת נשים.

בניית אתרים 2all