03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג בפגיעה על רקע מגדרי:

נשים רבות אינן מודעות לכך שהן מופלות על רקע מגדרי וחושבות שהאפליה יכולה להיות רק על רקע הריון ולידה. נשים רבות מופלות על רקע מגדרי בנושאי שכר ותנאי העסקה, הליכי מינוי לתפקידים, קידום בעבודה ועוד. נשים רבות אינן מודעות לעובדה שהן זכאיות לשכר זהה בתפקיד דומה. כמו כן נשים רבות אינן מודעות למגבלות הקיימות בחוק בנוגע לעבודה עם חומרים כימיים בתקופת פוריותן וחשיפתן לחומרים אלה      תוך כדי עבודתן.

בניית אתרים 2all