03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג משפטי בסוגיות פנסיה נגד קרנות פנסיה ומעסיקים:

סוגיות פנסיה הן סוגיות מורכבות. ריבוי קרנות והסדרי פנסיה במשק, הסדרים פנסיוניים ענפייםוכלליים, עדכוני חקיקה והפסיקה שאינם ידועים לעובדים ועוד.כל אלה מעמידים את העובדים במצב של חוסר אונים מול קרנות הפנסיה והמעסיקים. עובדים רבים אינם מודעים לשינויים במעמדם ובזכויותיהם במהלך תקופת עבודתם, אינם יודעים לקרוא דיווחי קרנות פנסיה ואינם מצליחים לגלות בזמן האמת כי זכויותיהם הופרו. מומלץ מעת לעת לבדוק את המצב הפנסיוני עם איש מקצוע בתחום.

בניית אתרים 2all