03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

הגשת צו מניעה לפיטורין:

ישנם מצבים בהם קיימת אפשרות למנוע פיטורים על ידי הגשת בקשה מתאימה לבית הדין לעבודה. מקרים כאלה אינם רבים ובעיקר מתרחשים במגזר הציבורי אך קיימים גם במגזר הפרטי. בכל מקרה חשובה פניה מידית לבית הדין לפני שהפיטורים יכנסו לתוקף.

בניית אתרים 2all