03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג עובדים עם מוגבלויות:

עובדים עם מוגבלויות לעיתים אינם מודעים לזכויות המוקנות להם על פי חוק במקומות עבודה בהם הם    עובדים. לעתים אדם עם מוגבלות מרגיש חוסר בטחון תעסוקתי ואין הדבר צריך להיות כך בכלל. המחוקק קבע שורה של חוקים המטילים על מעסיקים חובות בנוגע לעובדים עם מוגבלויות על מנת להבטיח את זכותם להתפרנס בכבוד. מאד חשוב שעובד עם מוגבלות יהיה מודע למלוא זכויותיו ביחסי עובד מעביד.

בניית אתרים 2all