03-9412222 
Office@moroz-law.co.il

ייצוג ויעוץ למעסיקים בתחום העסקת עובדים זרים ומסתננים:

בדיקת התאמת העסק לדרישות חקיקה בדבר העסקת עובדים זרים.

העסקת עובדים זרים בישראל מוסדרת בחקיקה ענפה בתחום ורשות האוכלוסין וההגירה אוכפת את החוק האוסר העסקת עובדים זרים ומסתננים. לכל המעסיקים מודעים למגבלות הקיימות באפשרות העסקת עובדים זרים, דרכי קליטת עובדים זרים, ענפים בהם קיימת אפשרות להעסיקם ואופן העסקתם. יש לציין כי העסקת עובדים זרים ללא היתרים מקובלים מהווה עבירה פלילית ועונשים כספיים כבדים.יצוין כי גם אם העובד הזר חוקי ורשאי לעבוד בישראל, ניתן להעסיקו אך ורק לאחר קבלת אישור העסקה אישי על שם המעסיק ורק לתחום שאושר לעובד.

בדיקת התאמת העסק לדרישות חקיקה בדבר העסקת מסתננים

מאז שנת 2005 הולכת וגוברת תופעת ההגירה של פליטים ומבקשי מקלט אל ישראל. מהגרים אלה מגיעים לישראל בעיקר מיבשת אפריקה (אריתריאה, סודן, קונגו, חוף השנהב ועוד) ועל פי רוב נכנסים אליה דרך הגבול עם מצרים. תופעה זו התייצבה והתמסדה וכיום ממדיה גדולים: מספרם של מבקשי המקלט והפליטים בישראל מוערך בכ-20 אלף.קיימת אי בהירות באשר לחוקיות העסקתם של מסתננים/מבקשי מקלט ולא כל מסתנן שמחזיק באשרת שהיה הינו בעל זכות לעבוד.לדוגמא, העסקת מסתנן אשר לא מחזיק ברישיון בהתאם לסעיף 2(א')5 בתוקף תיאכף ע"י רשות האוכלוסין וההגירה והמעסיק ייענש.לפיכך, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי בכל מקרה בו מעסיק מחליט להעסיק מסתנן שיש לו אשרת שהיה בתוקף.

בדיקת התאמת העסק לדרישות רשות ההגירה והאוכלוסין.

כל עסק הבוחר להעסיק עובדים מסתננים צפוי לביקורת של פקחי רשות ההגירה והאוכלוסין.מעסיק צריך לדעת שלא כל מסתנן המחזיק באשרה מסוג 2(א)5 רשאי לעבוד וקיימים הבדלים בין אשרות שהיה של מסתננים שחלקן אינו מאפשר את העסקתם.לנוכח כמות גדולה של מסתננים הנמצאים בארץ, עסקים רבים בוחרים להעסיקם ועובדים אלה השתלבו היטב בתחומי עבודה פשוטים כגון עבודות נקיון ומסעדנות. מומלץ לבדוק לגבי כל עובד מסתנן המבקש להיקלט בעסק שלך האם מותר להעסיק אותו והאם אשרה שהוא מחזיק בה מאפשרת את העסקתו.

 


בניית אתרים 2all